foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Wydziały - Urząd - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, powszechną taksacją nieruchomościami, scalaniem i wymianą gruntów, gospodarką nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości oraz gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi. Wydziałem kieruje Naczelnik, który jest jednocześnie Geodetą Powiatowym.

 Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,

c) udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,

d) naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu oraz za udostępnianie materiałów i sprzedaż map,

e) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,

f) planowanie i zlecanie prac mających na celu założenie komputerowych baz danych umożliwiających prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych,

g) zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu we współpracy z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową,

h) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,

i) zakładanie osnów szczegółowych,

j) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

k) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

l) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

m) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie budowy baz danych,

n) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, aktów normatywnych i aktów notarialnych,

o) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

p) zapewnienie Gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

q) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

r) współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie prowadzenia rejestru powierzchni i granic jednostek terytorialnego podziału administracyjnego,

s) współpraca z organami administracji publicznej, sądami, urzędami statystyki publicznej, podatkowymi, zagospodarowania przestrzennego i innymi w zakresie udostępniania danych z zasobu do realizacji celów statutowych oraz sprawozdawczości;

t) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nieprzestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

u) prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany gruntów,

v) prowadzenie rejestru licencji i sublicencji oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również użyczonego przez Głównego Geodetę Kraju, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetę Województwa.

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

a) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa tj. inwentaryzacja nieruchomości, regulowanie stanów prawnych, współpraca przy tworzeniu zasobu z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojewodą,

b) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, tj. sporządzanie planów wykorzystania zasobów udostępnianie nieruchomości z zasobu, sprzedaż, oddawanie w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste zamiany i darowizny nieruchomości,

c) zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa i Powiatu przed zniszczeniem,

d) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,

e) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

f) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,

g) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,

h) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

i) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

j) przygotowanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,

k) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,

l) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

m) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

n) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu w prawo własności,

o) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,

p) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,

q) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,

r) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.

3) w zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

a) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,

b) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne stosownie do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,

c) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,

d) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

e) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,

f) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,

g) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, bądź mienie gromadzkie,

h) ustalenie w drodze decyzji wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

4) w zakresie ochrony gruntów rolnych:

a) wydawanie decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych i nakładanie obowiązków związanych z wyłączeniem oraz obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów ­próchnicznej warstwy gleby,

b) naliczanie należności i opłat rocznych,

c) uaktualnianie opłat rocznych wyrażonych w tonach zboża ze względu na zmianę cen zboża,

d) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu należności w razie rezygnacji właściciela z prawa do wyłączenia z produkcji rolnej,

e) ustalanie, naliczanie i zawieszanie opłat rocznych i należności przy budowie zbiorników wodnych,

f) wydawanie decyzji nakazujących zalesienie, zadrzewienie jako przeciwdziałanie erozji i degradacji,

g) umarzanie całości lub części należności i opłat rocznych w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej,

h) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określających:

- stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,

- osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,

- kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,

- uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną,

i) przeprowadzanie kontroli dotyczących:

- zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, rekultywacji gruntów

zdewastowanych i zdegradowanych,

- zagospodarowania gruntów zrekultywowanych przy wykorzystaniu środków

funduszu,

- przeciwdziałania erozji i pogarszania się wartości użytkowej gruntów,

j) ustalanie i naliczanie kar za wyłączenie gruntów niezgodnie z przepisami,

k) wydawanie decyzji z urzędu za wyłączenie gruntów bez decyzji o wyłączeniu,

l) ustalanie opłaty za niewykonanie obowiązku rekultywacji w terminie wyznaczonym w decyzji,

m) ustalanie obowiązków wpłacania corocznych opłat na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych,

n) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu:

- obszaru gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, ustalonych należności i opłat,

- obszarów podlegających rekultywacji,

- istniejących torfowisk.

5. Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów związanych
z właściwością rzeczową wydziału.

 

p.o. Naczelnika Wydziału: Dominika Janczak
Zastępca Naczelnika: Renata Kończarek

Wydział mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16:
– parter - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, odbitki z map, ośrodek dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, mapy numeryczne, kontrola prac geodezyjnych
- II piętro - sprawy związane z gruntami Skarbu Państwa-opłaty za wieczyste użytkowanie, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, klasyfikacji gruntów, zespół uzgadniania dokumentacji)
Kontakt: 43 678 78 00 wew. 809 - 814, 828 - 832

lub bezpośrednio: 43 678 78 10 - 14, 0 43 678 78 29 - 32

Sekretariat Wydziału: 43 678 78 09 - 10 lub 43 678 78 29
Powiatowy zespół uzgadniania dokumentacji projektowych - 43 678 78 31
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej - 43 678 78 13 /14
Ewidencja gruntów i budynków - 43 678 78 11 /12
Pracownia Mapy Numerycznej - 43 678 78 13

 

Agnieszka Pięgot
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x