foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wydziały - Urząd - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Wydział Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, ochrony gruntów oraz zadań z zakresu spraw obywatelskich, prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1) w zakresie gospodarki wodnej:

a) ustalanie linii brzegu dla wód za wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,

b) możliwość ustalania szczegółowych zakresów i terminów utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gdy Starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

c) nakazywanie w drodze decyzji usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,

d) wydawanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla Marszałka,

e) wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwolenia wodnoprawnego, orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, gdy Starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

f) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku, gdy Starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

g) zatwierdzanie statutu spółki wodnej, wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem,

h) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

i) ustalanie wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,

j) ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej tereny ochrony bezpośredniej, gdy Starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego ujęcia,

k) ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych.

 2) w zakresie rybactwa śródlądowego:

a) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb,

b) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,

c) wydawanie w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej, zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

d) rejestracja i prowadzenie rejestru sprzętu pływającego,

e) wnioskowanie do Rad Powiatów o utworzenie Społecznych Straży Rybackich albo wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,

f) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką.

3) w zakresie gospodarki leśnej:

a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

b) powierzanie, w drodze porozumienia, prowadzenia w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w pkt. 1, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, Nadleśniczemu Lasów Państwowych,

c) określanie, w drodze decyzji, zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów,

d) przygotowanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

e) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu Państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

f) załatwianie spraw w zakresie przyznawania dotacji z Budżetu Państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

g) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

h) przygotowywanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,

i) przygotowywanie decyzji o uznaniu lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,

j) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,

k) przygotowanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,

l) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

m) zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

n) rozpatrywanie, w formie decyzji, zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

o) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

p) przygotowanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,

q) nakazywanie, w drodze decyzji, właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonania obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach oraz zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19, ust. 3 ustawy o lasach,

r) dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli od zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4) w zakresie gospodarki odpadami:

a) przygotowywanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,

b) przygotowywanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które powstają w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

c) przygotowywanie decyzji odmawiających wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

d) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, które powstają w ilości do 0,l Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej 5 Mg odpadów inne niż niebezpieczne rocznie,

e) przygotowywanie decyzji wnoszących sprzeciw do w/w informacji,

f) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów,

g) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów,

h) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji w punktach zbierania pojazdów,

i) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,

j) przygotowywanie decyzji odmawiających wydania w/w zezwoleń,

k) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

l) wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,

m) przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

5) w zakresie prawa łowieckiego:

a) przygotowanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,

b) przygotowanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

c) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich
na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

d) przygotowanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

6) w zakresie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia:

a) wstrzymywanie, w drodze decyzji administracyjnej, wypłaty ekwiwalentu, w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia, uproszczonym planem urządzenia lasu lub w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,

b) nakazywanie, w uzasadnionych przypadkach, zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,

c) przywracanie wypłaty ekwiwalentu w drodze decyzji administracyjnej,

d) dokonywanie oceny udatności upraw:

- pierwszej - po upływie 2 lat od zalesienia gruntu rolnego,

- następnych - co 3 lata.

7) w zakresie ochrony środowiska:

a) wydawanie pozwoleń:

- zintegrowanego na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- na wytwarzanie odpadów,

b) przygotowywanie decyzji wygaszających, cofających oraz ograniczających w/w pozwolenia,

c) przygotowywanie decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

d) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

e) przygotowywanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

f) podejmowanie działań dotyczących ochrony powierzchni ziemi, w tym ustalanie zakresu i sposobu rekultywacji,

g) ustalanie odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska,

h) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

i) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,

j) sporządzanie map akustycznych,

k) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

8) w zakresie ochrony przyrody:

a) prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych objętych ochroną na mocy przepisów o zasięgu międzynarodowym,

b) wydawanie decyzji na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością Gminy.

9) w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

a) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20000 m³,

b) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

c) zatwierdzanie projektów prac geologicznych,

d) nadzór nad wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,

e) przygotowanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,

f) przyjmowanie dokumentacji geologicznych złoża, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i innych,

g) gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych, prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego,

h) rozporządzanie w imieniu Ministra Środowiska informacją geologiczną, zgromadzoną w powiatowym archiwum geologicznym,

i) nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem prac geologicznych.

10) w zakresie rolnictwa:

a) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

b) współpraca z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rolnikami z terenu Powiatu Poddębickiego,

c) realizacja uchwał Rady Powiatu, ustaleń Komisji Rady Powiatu oraz uchwał Zarządu,

d) analiza rynku i informowanie zainteresowanych producentów w zakresie skupu płodów rolnych i żywca,

e) współpraca z Izbami Rolnymi i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;

11) w zakresie spraw obywatelskich:

a) przygotowanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną Gminę, przyjmowanie i przekazywanie gminom zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Marszałka Województwa na zorganizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych,

b) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,

c) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,

d) organizowanie i przeprowadzanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

e) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,

f) współpraca z innymi Wydziałami Starostwa w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wydziału,

g) przyznawanie, ustalanie wysokości albo odmowa przyznania pomocy, na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego, repatriantom osiadłym na terenie Powiatu Poddębickiego,

h) wykonywanie zadań związanych z aktywacją zawodową repatriantów.

12) w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych:

a) sprawowanie nadzoru, koordynowanie i kontrolowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,

b) bieżąca aktualizacja planów reagowania kryzysowego i ochrony ludności,

c) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Kryzysowego,

d) organizacja i koordynowanie Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA),

e) organizacja i utrzymanie Formacji Obrony Cywilnej,

f) koordynowanie sprawności magazynowej sprzętu Obrony Cywilnej,

g) organizacja i uczestnictwo w treningach i szkoleniach w zakresie zarządzania kryzysowego, SWA itp.),

h) tworzenie baz danych potrzebnych do realizacji zadań reagowania kryzysowego i ochrony ludności,

i) nadzór i koordynacja nad tworzeniem Planów Mobilizacji Gospodarki,

j) organizacja akcji kuriersko - posłańczej,

k) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

l) ścisła współpraca z kierownikami powiatowych inspekcji, służb i straży w zakresie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i powszechnego na terenie Powiatu,

m) realizacja zadań wynikających z dokumentacji Stałego Dyżuru,

n) stała aktualizacja "Planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa",

o) bieżąca aktualizacja "Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny",

p) stała aktualizacja "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowego Powiatu Poddębickiego",

q) realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza – zapewnienie funkcjonowania powiatowego punktu HNS – cywilnej i wojskowej pomocy świadczonej w okresie pokoju, kryzysu i wojny,

r)prowadzenie działalności kontrolnej realizacji powierzonych zadań z zakresu obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej Gmin z terenu Powiatu Poddębickiego.

 13) w zakresie informacji niejawnych:

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

b) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

c) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,

d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów prawnych w tym zakresie,

e) okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentacji,

f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

g) zapewnienie funkcjonowania kancelarii niejawnej,

h) wyznaczony pracownik Wydziału pełni funkcję Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, który w zakresie pełnionych zadań podlega bezpośrednio Staroście.

14) Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów związanych z właściwością rzeczową wydziału.

 

Naczelnik Wydziału: Agnieszka Gosławska
Wydział mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16 (III piętro)
Kontakt: 43 678 78 00 w. 842, 843 835 - 836
lub bezpośrednio: 43 678 78 42 - 43
Centrum Zarządzania Kryzysowego - 43 678 78 35 - 36

 

Agnieszka Pięgot
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x