foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury - Wydziały - Urząd - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury

 

Wydział Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

1) w zakresie oświaty:

a) realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i przekształcaniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia praktycznego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

b) sprawowanie nadzoru nad aktualizacją regulaminów organizacyjnych bądź statutów wyżej wymienionych jednostek,

c) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

d) ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu,

e) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i merytoryczno-organizacyjnych,

f) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem kandydata na dyrektora szkoły, poradni
i biblioteki,

g) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,

h) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

i) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,

j) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

k) likwidacja szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły-prowadzonej przez inna osobę prawną lub osobę fizyczną,

l) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

m) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

n) prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

o) realizowanie zadań wynikających z Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty
i innych przepisów prawa.

 2) w zakresie kultury i sportu:

a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury,

b) umieszczania na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,

c) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiot, który posiada cechy zbytku,

d) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

e) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidacją powiatowych instytucji kultury,

f) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

g) prowadzenie spraw związanych z działalnością Powiatowej Biblioteki Publicznej,

h) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

i) organizacja i współorganizacja uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu,

j) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji
i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,

k) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,

l) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

m) propagowanie zadań z zakresu rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju w tym:

- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki,

- nadzór nad organizowaniem zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych,

- rozpowszechnianie wszelkich informacji na temat organizacji imprez i zawodów sportowych.

 3) w zakresie ochrony zdrowia:

a) realizowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,

c) opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów zdrowotnych,

d) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,

e) wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w starostwie powiatowym.

 4) w zakresie pomocy społecznej:

a) wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością merytoryczną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

b) współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, dla których podmiotem nadzorującym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj. Domem Pomocy Społecznej w Gostkowie, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy
w Pęczniewie, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Czepowie,

c) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

 5) Współdziałanie z Wydziałem Finansowym w gospodarowaniu środkami budżetowymi,
w tym analizowanie i czuwanie nad prawidłowością ich wykorzystania.

6) Realizacja zadań wynikających z aktualnych potrzeb w zakresie spraw realizowanych przez wydział.

 7) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

Naczelnik Wydziału: Romana Dominiak
Zastępca Naczelnika: Dorota Kubiak
Wydział mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16 (II piętro)
Kontakt: 43 678 78 00 wew. 820, 826, 839, 840
lub bezpośrednio:  43 678 78 39 - 40; 43 678 78 20, 43678 78 26

 

FS
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x