foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Przyjazna Administracja - e-urząd - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Przyjazna Administracja

 

Projekt „Przyjazna Administracja - Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego” finansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego objął wdrożenie zintegrowanego systemu służącego do zarządzania obiegiem dokumentów we wszystkich jednostkach samorządowych na terenie powiatu, tj.: Urzędzie Gminy Dalików, Urzędzie Gminy w Pęczniewie, Urzędzie Miejskim w Poddębicach, Urzędzie Miasta w Uniejowie, Urzędzie Gminy Wartkowice i Urzędzie Gminy w Zadzimiu oraz w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. Projekt „Przyjazna Administracja - Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego” przygotowuje region poddębicki do długofalowego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez umożliwienie korzystania z usług nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacji. Zapewnia szybki, powszechny i bezpieczny dostęp do internetu, przeciwdziała marginalizacji obszarów wiejskich i małych miast, przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu oraz zapewnia lepszy dostęp do edukacji na jego terenie.

Istotnym elementem projektu jest kompleksowe zarządzanie systemami informatycznymi w administracji publicznej, zmodernizowanie sieci LAN, węzłów umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i bezpiecznego podpisu elektronicznego. Mając na względzie wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu oraz szybsze i sprawniejsze zarządzanie instytucjami samorządowymi na terenie powiatu, a także zapewnienie rozwoju elektronicznych usług dla ludnoości i podmiotów gospodarczych, zmodernizowano infrastrukturę sprzętową i sieciową urzędów, wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów wraz z podpisem elektronicznym. Istotnym elementem projektu jest siedem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu działających przy każdym urzędzie na terenie powiatu, które spełniają funkcję informacyjną oraz edukacyjną, a ponadto są istotnym czynnikiem niwelowania różnic w zakresie dostępu do e-usług w układzie przestrzennym.

Projekt „Przyjazna Administracja - Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego” obejmuje obsługę zadań ustawowych oraz wprowadza możliwość świadczenia następujących usług w drodze elektronicznej:
1) W zakresie spraw obywatelskich m.in.:

 • złożenie pisma z wnioskiem o przeprowadzenie zbiórki publicznej,
 • pobranie i złożenie wniosku o legalizację i rejestrację stowarzyszeń nie posiadających osobowoości prawnej.

2) W zakresie rolnictwa, leśnictwa i ochrony ośrodowiska:

 • składanie pism w sprawie uzyskania pozwolenia lub decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 tys. mg rocznie, o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • składanie pism w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalnoości w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • składanie pism w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalnoości w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 • składanie pism w zakresie wydania pozwoleń wodnoprawnych: w zakresie korzystania z wód, wykonania urządzeń wodnych, na rolnicze wykorzystanie ścieków (nieobjęte zwykłym korzystaniem z wód), długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenie wody podziemnej,
 • składanie pism w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz na emitowanie hałasu do środowiska, koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciem nie przekraczającym 20 000 m,
 • pobranie i składanie wniosków o pozwolenia na zalesianie gruntów rolnych,
 • składanie pism w sprawie wydania zezwolenia na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • pobranie i złożenie wniosku o wpis do rejestru roślin i zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • składanie pism w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie reproduktora do rozrodu naturalnego,
 • pobranie i złożenie wniosku o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Ośrodowiska i Gospodarki Wodnej.

3) W zakresie architektury, budownictwa i inwestycji:

 • pobranie i składanie wniosków i uzyskanie pozwoleń na budowę,
 • pobranie i składanie wniosków dotyczących zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • pobranie i składanie wniosków dotyczących zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

4) W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomoościami:

 • pobranie i składanie wniosków o otrzymywanie wypisów, skróconych wypisów z ewidencji gruntów, zmian w ewidencji na podstawie aktów notarialnych, umów dzierżawy, wyrysów z ewidencji gruntów, dokonanie zmiany w zakresie ewidencji gruntów na podstawie umowy dzierżawy, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 • pobranie i składanie wniosków na wykonanie odbitki z mapy ewidencyjnej lub sytuacyjno - wysokoościowej.

5) W zakresie dróg:

 • pobranie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • pobranie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • pobranie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego,
 • pobranie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • pobranie i zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego i prowadzenia robót.

6) W zakresie oświaty, kultury i sportu:

 • pobranie i złożenie wniosków o zgłoszenie placówek niepublicznych do ewidencji szkół,
 • pobranie i złożenie wniosku o skierowanie dziecka do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
 • pobranie i złożenie wniosku o wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego lub Klubu Sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej,
 • pobranie wniosku o udzielenie stypendium socjalnego.

7) W zakresie promocji, rozwoju i informacji:

 • pobranie wniosków na uzyskanie pożyczki dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalnoości gospodarczej,
 • pobieranie i składanie wniosków na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego,
 • wniosku na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
 • pobranie wniosków dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczoości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

8) W zakresie zdrowia i pomocy społecznej:

 • pobranie i złożenie wniosku o wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.

9) W zakresie komunikacji:

 • złożenie podania o wydanie karty parkingowej,
 • prośba o dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
 • prośba o zwrot dowodu rejestracyjnego,
 • pobranie i złożenie wniosku o dokonanie zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
 • pobranie i złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu,
 • pobranie wniosku o udzielenie licencji,
 • pobranie wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpisy następnych badań technicznych,
 • pobranie wniosku o wydanie nalepki kontrolnej pojazdu,
 • pobranie wniosku o wydanie prawa jazdy, wtórnika, pozwolenia,
 • pobranie wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych pojazdu ze względu na zgubienie dotychczasowych tablic,
 • pobranie wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych pojazdu ze względu na zniszczenie dotychczasowych tablic,
 • pobranie wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych pojazdu z uwagi na kradzież dotychczasowych tablic,
 • pobranie wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego ze względu na zniszczenie bądź utratę dotychczasowego dowodu,
 • pobranie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych,
 • pobranie wniosku o zawiadomienie o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem,
 • pobranie wniosku o zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

W Starostwie Powiatowym w ramach projektu zbudowano nową sieć komputerową, zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnymi urządzeniami takimi jak drukarki, skanery.

Wdrożono program elektronicznego obiegu dokumentów i bezpieczny podpis elektroniczny również w jednostkach podległych:
Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkole Muzycznej I Stopnia, Powiatowej Bibliotece Publicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie, Domu Pomocy w Gostkowie, Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Urzędzie Pracy. W ramach projektu, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poddębicach został utworzony Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, w którym petent nie posiadający dostępu do internetu może na stronie BIP urzędu sprawdzić na jakim etapie jest jego sprawa, pobrać niezbędne formularze i wnioski. Pomocą zawsze służą pracownicy Kancelarii. Posiadacze internetu w domu mogą z tej strony pobrać formularze, wnioski i już wypełnione dostarczyć do urzędu. Właściciele podpisu elektronicznego, za pośrednictwem internetu mogą przesłać na skrzynkę urzędu (powiat@poddebicki.pl) dokumenty i tą samą drogą otrzymać odpowiedź lub decyzję. Projekt usprawnia pracę oraz wprowadza przejrzysty system obsługi mieszkańców powiatu poddębickiego w każdym urzędzie.

INTERmedi@
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x