foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - Jednostki organizacyjne - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

 


Siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach
Kontakt:
ul.Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 0 43 678 29 77
www.ppppoddebice.republika.pl

Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Łodzi

Dyrektor Poradni - mgr Bożena Michalska

Zadania Poradni:
-
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywnego uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
- profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
- terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań destrukcyjnych
- pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
- pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.
Celem Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej) zarówno uczniom ( w wyborze kierunku kształcenia i zawodu) jak i rodzicom i nauczycielom (w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży).

Historia
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach funkcjonuje w środowisku 32 lata.
Orzeczenie organizacyjne Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poddębicach,
z upoważnienia Naczelnika Powiatu Poddębice, zostało podpisane przez Inspektora Szkolnego mgr Henryka Kowalskiego, w dn. 15.04.1974r. Pracę organizacyjną związaną z powołaniem placówki podjęła Maria Malewicz – zastępca Inspektora Szkolnego ds. Wychowania.
Dyrektorem nowopowstałaj w 1974r. placówki została Otylia Danuta Burska. Funkcję tę pełniła do dn. 31.12.1986r. Z dniem 1.01.1987r. funkcję dyrektora Poradni objęła Małgorzata Charuba.
Pierwszą siedzibą Poradni był Internat LO mieszczący się przy ul. Polnej 9 i w tym czasie zajmowała lokal na parterze budynku. Od sierpnia 1988r. mieści się przy ul. Narutowicza 13
i zajmuje pierwsze piętro tego obiektu.
Pracownicy Poradni w pierwszym roku jej funkcjonowania:
mgr Otylia Danuta Burska – dyrektor
mgr Aleksandra Jesionowska – pedagog
mgr Irena Szałkowska – psycholog
mgr Grażyna Karasiewicz – pedagog
Teresa Kowalska – pracownik sekretariatuZdjęcie z Konferencji z okazji 30 lecia Poradni

Ówczesny rejon działania Poradni:
W okresie 1974 - 1977 Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Poddębicach obejmowała swoim zasięgiem teren ówczesnego Powiatu Poddębickiego, tj. miasto Poddębice, gminy: Poddębice, Dalików, Goszczanów, Lutomiersk, Niewiesz, Pęczniew, Ustków, Wartkowice, Zadzim, Uniejów,
Obecny rejon działania Poradni:
Placówki oświatowe gmin: Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Dalików, Zadzim, Pęczniew.
Obszary działań Poradni:
I. Diagnoza obejmuje:
1)badania psychologiczne dzieci w wieku 0-7 lat, z ryzyka nieprawidłowego rozwoju i z zaburzeniami rozwojowymi,
2) badania psychologiczne, pedagogiczne dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i /lub wychowawczymi,
3) badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz / lub z zaburzeniami emocjonalnymi,
4) badania psychologiczne i pedagogiczne młodzieży w zakresie ich możliwości, predyspozycji i uzdolnień, przydatności do zawodu oraz zainteresowań zawodowych,
5) diagnozowanie wychowawczej sytuacji szkolnej i rodzinnej dzieci i młodzieży,
6) badania przesiewowe nad stanem mowy dzieci wieku przedszkolnego [ 3 – 4 letnich ],
7) badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i z wadami wymowy.
II. Konsultacje obejmują:
1)konsultacje psychologiczne, pedagogiczne dla szkół i innych placówek, dotyczące działań terapeutycznych, profilaktycznych, doradczych, psychedukacyjnych oraz interpretacji
i wdrażania przepisów oświatowych,
2) konsultacje psychologiczne, pedagogiczne z nauczycielami w sprawach przebadanych dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i innych bieżących,
3) konsultacje psychologiczne, pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli dotyczące wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz inspirowania do udzielenia na ich rzecz pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
4) konsultacje psychologiczne, pedagogiczne dla uczniów, w sprawach zgodnie
z zapotrzebowaniem,
5) konsultowanie spraw dzieci pozostających pod opieką Poradni, ze szkołami, instytucjami służby zdrowia, pomocy społecznej, sądownictwa, policji itp.
6) konsultacje psycho – pedagogiczne z instytucjami pozaoświatowymi pracującymi na rzecz dziecka, w sprawach zgodnie z potrzebami i przyjmowanym Planem Pracy,
7) konsultacje logopedyczne z rodzicami w sprawach rozpoznawania nieprawidłowości
w rozwoju mowy, i w wymowie oraz ćwiczeń stymulujących rozwój mowy i korygujących wymowę,
8) konsultacje z nauczycielami przedszkoli i nauczycielami nauczania zintegrowanego na temat wstępnego diagnozowania stanu mowy dzieci oraz możliwości stosowania ćwiczeń usprawniających mowę.
III. Terapia
A. W zakresie terapii dla dzieci i młodzieży wyróżnia się:
1) terapię psychologiczną ( psychokorekcja indywidualna, terapia wspierająca)
2) socjoterapię dla dzieci z zaburzeniami zachowania,
3) terapię pedagogiczną indywidualną dla:
a) dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi i trudnościami w nauce czytania i pisania oraz w nauce matematyki,
b) dzieci z zagrożoną bądź obniżoną dojrzałością szkolną,
4) terapię pedagogiczną grupową dla uczniów z trudnościami w ortograficznym pisaniu,
5) zajęcia stymulująco – terapeutyczne dla dzieci z ryzyka niepełnosprawności oraz dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością,
6) terapię logopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami mowy oraz z wadami wymowy,
7) oddziaływania terapeutyczne z zakresu wczesnej interwencji psycho - pedagogicznej, logopedycznej dla małych dzieci z ryzyka okołoporodowego,
8) zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla młodzieży.
B. W zakresie terapii dla rodziców wyróżnia się:
1) udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej, w sprawach
2) dotyczących relacji z dziećmi, radzenia sobie w roli rodzica, kompetencji wychowawczych itp.,
3) terapię wspierającą dla rodziców ( indywidualną lub grupową ) w tym dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
4) grupy wsparcia dla rodziców w sprawach zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami.

IV. Psychedukacja realizowana jest poprzez:
1)prowadzenie grupowych zajęć edukacyjno – rozwojowych dla uczniów na tematy zgodnie z zapotrzebowaniem oraz z przyjmowanym Planem Pracy (m. in. z zakresu komunikowania się, radzenia sobie ze stresem, kształtowania pozytywnej samooceny, rozwiązywania konfliktów, asertywności, problematyki prorodzinnej itp. ),
2) prowadzenie prelekcji dla uczniów m.in. na tematy związane z wychowaniem prorodzinnym, zagrożeniami wieku dorastania itp.,
3) indywidualne konsultacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami na tematy zgodnie
z potrzebami,
4) prelekcje dla rodziców na tematy związane z prawidłowościami rozwojowymi dzieci
i młodzieży, z wychowywaniem, z zagrożeniami wieku dorastania itp.,
5) zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla rodziców dotyczące poszerzania ich kompetencji wychowawczych itp.,
6) prelekcje oraz zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla zainteresowanych nauczycieli, Rad Pedagogicznych, dotyczące problematyki wychowywania i wspomagania rozwoju uczenia itp.,
7) upowszechnianie w środowisku wychowującym materiałów o treściach psycho – edukacyjnych.
V. Doradztwo obejmuje:
1)doradztwo psycho – pedagogiczne dla nauczycieli i rodziców w sprawach przezwyciężania trudności dydaktycznych dzieci z opóźnieniami rozwojowymi, trudności wychowawczych, oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych w stosunku do dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy z dzieckiem dyslektycznym itp.,
2) doradztwo dla nauczycieli i rodziców w sprawach stymulowania aktywności twórczej dzieci i pracy z dzieckiem zdolnym,
3) porady dla rodziców w sprawach rozpoznawania nieprawidłowości rozwojowych dzieci
i możliwości stymulacji rozwoju,
4) porady logopedyczne dla nauczycieli i rodziców w zakresie zgodnie z potrzebami,
5) porady psycho – pedagogiczne dla uczniów w zakresie zgodnie z potrzebami,
6) zajęcia aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu, kształtowania umiejętności planowania kariery zawodowej, racjonalnego wyboru kierunku kształcenia oraz przygotowywania się do funkcjonowania na rynku pracy,
7) pomoc uczniom w zakresie udzielania wsparcia w kształtowaniu zainteresowań i decyzji zawodowych,
8) doradztwo pedagogiczne dla nauczycieli m. in. w sprawach wspomagania dokonywania trafnych decyzji zawodowych u uczniów,
9) prelekcja i doradztwo dla rodziców w sprawach dotyczących wspierania planowania kariery zawodowej dziecka oraz informowanie o możliwościach kształcenia ponad-gimnazjalnego,
10) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej oraz kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższe szczebla,
11) doradztwo psycho – pedagogiczne oraz inspirowanie placówek oświatowych, pozaoświatowych, środowiska lokalnego do różnych działań na rzecz dziecka i rodziny,
12) doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawach działań wychowawczych
i profilaktycznych.
VI. Interwencja w środowisku ucznia realizowna jest poprzez:
1)diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole i / lub w domu,
2) wczesną interwencję i profilaktykę wychowawczą w środowisku domowym i/lub szkolnym,
3) konsultacje i porady dla nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących ucznia lub innych, zgodnie z potrzebami,
4) konsultacje i porady dla rodziców w sprawach zgodnie z potrzebami,
5) interwencja wobec rodziców w sytuacji niewywiązywania się przez nich z realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego,
6) realizowanie grupowych zajęć z klasą w szkołach, sprzyjających rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych lub konfliktowych, związanych z danym uczniem lub całą klasą,
7) interwencja kryzysowa i wspieranie ucznia, rodzica i nauczyciela w sytuacjach trudnych, bezpośrednio w jego środowisku (m.in. poprzez doradztwo, pomoc psychologiczną ),
8) konsultacje i współpraca z lokalnymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, zakładami pracy – miejscami odbywania praktyk zawodowych, w sprawach ucznia i jego rodziny,
9) zgodnie z potrzebami inicjowanie zainteresowania losami dzieci, instytucji powołanych do udzielania pomocy materialnej, prawnej, medycznej, ochrony przed przemocą, itp.

VII. Działalność profilaktyczna obejmuje:
1.Profilaktykę zaburzeń rozwojowych:
a) współpracę ze służbą zdrowia, w sprawach kierowania dzieci z ryzyka niepełnosprawności oraz informowania o ofercie działań w zakresie wczesnej interwencji psycho – pedagogiczno – logopedycznej,
b) prelekcje dla rodziców w przedszkolach na temat prawidłowości rozwojowych dzieci ( rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, rozwój emocjonalny ),
c) indywidualne porady, konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
d) indywidualne zajęcia stymulujące rozwój dzieci z ryzyka nieprawidłowości rozwojowych,
e) opracowywanie na potrzeby rodziców indywidualnych programów pracy stymulująco – terapeutycznej dla dzieci z ryzyka niepełnosprawności,
f) upowszechnianie wśród rodziców materiałów edukacyjnych na temat prawidłowości rozwojowych małych dzieci, itp.
2. Profilaktykę trudności wychowawczych, uzależnień i niedostosowania społecznego:
a) prowadzenie konsultacji, prelekcji, zajęć edukacyjno – rozwojowych dla młodzieży na tematy związane ze wspomaganiem jej rozwoju, z kształtowaniem umiejętności inter – oraz intrapersonalnych oraz ze środkami odurzającymi i wynikającymi z nich zagrożeniami, z sektami religijnymi, subkulturami młodzieżowymi, problematyką AIDS itp.,
b) zajęcia adaptacyjno – integrujące dla uczniów kl. I gimnazjum oraz uczniów kl. I szkół ponadgimnazjalnych,
c) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z ryzyka niedostosowania społecznego,
d) doradztwo dla nauczycieli i rodziców w sprawach zapobieganiawśród młodzieży uzależnieniom od środków odurzających,
e) opracowywanie i rozpowszechnianie w środowisku wychowującym i lokalnym materiałów edukacyjnych związanych z profilaktyką problemową,
f) prowadzenie dla uczniów grupowych zajęć rozwijających aktywność twórczą,
g) konsultacje, doradztwo dla rodziców w sprawach z zakresu wczesnej interwencji
i profilaktyki wychowawczej,
h) inspirowanie nauczycieli do wdrażania w szkołach nowoczesnej oferty działań profilaktycznych,
i) prowadzenie prelekcji i zajęć edukacyjno – rozwojowych dla nauczycieli poszerzających ich wiedzę i kompetencje do działań w zakresie profilaktyki problemowej,
j) prelekcje i zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla rodziców dotyczące zagrożeń wieku dorastania oraz oddziaływań profilaktycznych w tym zakresie.
VIII. Działalność informacyjna dotyczy:
1)upowszechniania w środowisku oświatowym oraz pozaoświatowym ulotek informacyjnych z ofertą działań Poradni,
2) publikowania w prasie lokalnej i specjalistycznej materiałów edukacyjnych i artykułów na tematy m.in. związane z realizowanymi działaniami merytorycznymi, ewentualnie ważkimi ze względów społecznych,
3) upowszechniania materiałów pomocniczych i edukacyjnych wśród rodziców
i nauczycieli,
4) opracowywania materiałów informacyjnych dotyczących specyfiki pracy i osiągnięć Poradni, i ich upowszechnianie w środowisku,
5) promowania działań Poradni w lokalnych mediach ( prasa, telewizja), m.in. notatki prasowe, wywiady itp.,
6) przekazywania opracowań dotyczących jakości pracy Poradni do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, oraz placówek oświatowych regionu działania Poradni,
7) przekazywania informacji o działalności Poradni w bezpośrednim kontakcie
z uczniami, rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami instytucji pozaoświatowych, funkcjonujących w środowisku lokalnym.

Kadra pedagogiczna Poradni - 9 ¼ etatów pedagogicznych, w tym:
- 3 ¾ etatu psychologa (4 osoby)
- 4 etaty pedagoga (4 osoby)
- 1 ½ etatu logopedy (3 osoby)
Status zawodowy nauczycieli
- 5 nauczycieli dyplomowanych
- 5 nauczycieli mianowanych
- 1 nauczyciel kontaktowy.

Inne, szczegółowe informacje dotyczące placówki zawarte są na stronie internetowej Poradni - www. ppppoddebice. republika. pl

FS
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x