foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Powiatowy Urząd Pracy - Jednostki organizacyjne - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Powiatowy Urząd Pracy

 

- logo_pup_poddebie.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach

Kontakt:
ul. Polna 9, 99 – 200 Poddębice,

tel. (43) 678 20 22, (43) 678 39 48
fax (43) 678 92 13
www.puppoddebice.pl
e-mail: lopo@praca.gov.pl
Urząd pracuje w godzinach 7.30 do 15.30

Dyrektor: Kazimiera Fogel

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach działa na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.),
 4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458),
 6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 7. regulaminu organizacyjnego i statutu PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach obejmuje swoim działaniem następujące jednostki administracyjne:

 • Gminę Dalików,
 • Gminę Pęczniew,
 • Miasto i Gminę Poddębice,
 • Miasto i Gminę Uniejów,
 • Gminę Wartkowice,
 • Gminę Zadzim.

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Poddębickiego działającą na zasadzie jednostki budżetowej. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji publicznej. Zwierzchnictwo nad PUP sprawuje Starosta Poddębicki.

 

 

Cel i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa. Do zakresu działania Urzędu należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w tym:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego pracy;
 2. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 3. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
 4. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 6. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 7. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
 8. współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.

Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach

- schemat_organizacyjny_pup.jpg

Więcej informacji o programach rynku pracy znajdziecie Państwo na stronie www.pupoddebice.pl

Zadania realizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Poradnictwo zawodowa i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. Poradnictwo zawodowe może być realizowane w formie: indywidualnego poradnictwa zawodowego lub grupowego poradnictwa zawodowego

Klub Pracy - szkolenia i zajęcia aktywizacyjne z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

Zajęcia w Klubie Pracy przeznaczone są dla tych osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub napotykają na trudności w uzyskaniu zatrudnienia, oraz dla osób, które po długim okresie braku aktywności zawodowej powracają na rynek pracy.

Szkolenia grupowe i indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach, wykorzystując środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy, organizuje szkolenia grupowe i indywidualne, których celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności, a także kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy.

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne - są to, w myśl ustawy, prace wykonywane przez bezrobotnych, którym nie przysługuje prawo do zasiłku, skierowanych przez starostę. Organizatorem prac społecznie użytecznych jest gmina, która zleca wykonanie czynności
w organizacjach działających charytatywnie albo na rzecz lokalnej społeczności, a także w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Staże

Staże umożliwiają osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez PUP w Poddębicach.

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Roboty publiczne

Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, mające na celu reintegrację zawodową i społeczną w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym, przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

 1. Efektywny pracownik w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach.
 2. Inwestujemy w siebie.
 3. Od zależności do samodzielności.
FS
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x