foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie - Jednostki organizacyjne - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie

 

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
Kontakt:
Gostków, 99-220 Wartkowice
tel. 43 678 50 27
tel./fax: 43 678 51 85

strona internetowa: www.dpsgostkow.pl

Dyrektor: Monika Kabacińska - Antczak

Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na trasie Poddębice - Łęczyca, na terenie Powiatu Poddębickiego, gminy Wartkowice. Dom Pomocy Społecznej w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz.964), działa na podstawie Statutu określającego jego nazwę, siedzibę, typ domu, organizację i zasady działania, zakres i poziom usług oraz prawa i obowiązki mieszkańców. DPS w Gostkowie przeznaczony jest dla 106 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom składa się z trzech parterowych pawilonów mieszkalnych, pokoje 1,2,3 osobowe są tak wyposażone i urządzone, aby mieszkańcy czuli się tu bezpiecznie i wygodnie. Urządzenia sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki znajduje się rozległy dziedziniec, który stanowi doskonałe miejsce do odpoczynku. Jest to także miejsce różnych spotkań, imprez plenerowych i zabaw na świeżym powietrzu. W obiekcie znajdują się wszystkie konieczne do sprawnego funkcjonowania pomieszczenia m.in.: kuchnia, pralnia, jadalnia, rehabilitacja, sale telewizyjne oraz sale terapeutyczne. Dom dysponuje bogatą ofertą zajęć w zakresie terapii zajęciowej. Na wysokim poziomie działa pracownia muzykoterapii, pracownia plastyczna, hafciarsko – lalkarska oraz pracownia kulinarna. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną. Potrzeby religijne mieszkańców zabezpiecza kaplica znajdująca się na terenie naszego Domu. Nabożeństwa odprawiane są przez tutejszego proboszcza w każdą sobotę i święta.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DPS

Mieszkańcy przyjmowani są do DPS na podstawie decyzji kierującej i decyzji o odpłatności za pobyt wydanych przez ośrodki pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej oraz decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie zatrudnionych jest 66 osób w systemie 3- zmianowym. Szczegółowa struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie przedstawia się następująco:

1. Dział Opiekuńczo- Terapeutyczny zatrudniający:

 • kierownika działu opiekuńczo- terapeutycznego
 • kierowników zespołu pielęgniarek
 • pielęgniarki
 • pokojowe
 • pracowników socjalnych
 • instruktorów ds. kulturalno- oświatowych
 • instruktorów terapii zajęciowej
 • rehabilitanta
 • psychologa
 • opiekunów

2. Dział administracyjno- finansowy zatrudniający:

 • głównego księgowego
 • referentów

3. Dział gospodarczy i obsługi zatrudniający:

 • kierownika działu gospodarczego i obsługi
 • robotnika gospodarczego
 • kierowcę
 • rzemieślnika
 • kucharki
 • praczki
 • elektryka

Ponadto w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie możemy wyodrębnić dwa samodzielne stanowiska tj: samodzielne stanowisko ds. BHP i p. poż oraz samodzielne stanowisko ds. kadr

ZAKRES USŁUG

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie świadczy na poziomie obowiązujących standardów osobom wymagających całodobowej opieki z powodu choroby usługi:

1/ w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 • miejsce zamieszkania
 • odzież
 • obuwie

2/ w zakresie potrzeb opiekuńczych:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3/ w zakresie usług wspomagających:

 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
 • umożliwienie utrzymania i rozwoju kontaktów z rodziną i środowiskiem
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
 • sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców

4/ w zakresie potrzeb zdrowotnych:

 • umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych
 • zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze

Nasza placówka jest domem koedukacyjnym.

 

STOWARZYSZENIE

Z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie oraz innych życzliwych osób pragnących pomagać osobom chorym i niepełnosprawnym dnia 4 października 2011r. podczas zebrania założycielskiego powołano do życia Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom”, które zostało zarejestrowane 12 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. Obecnie Stowarzyszenie liczy 16 osób, a w skład zarządu wchodzą następujące osoby:

1) Pani Monika Kabacińska- Antczak- Prezes Zarządu

2) Pan Marian Wieczorek- Wiceprezes Zarządu

3) Pani Ilona Stasiak- Skarbnik Zarządu

4) Pani Jolanta Porczyńska- Sekretarz Zarządu

5) Pani Elżbieta Ignar- Członek Zarządu

6) Pani Ewa Smulik- Członek Zarządu

7) Pani Małgorzata Burska- Członek ZarząduCelem działalności Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych członków Stowarzyszenia
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
 • udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach, których celem jest poprawa warunków życia, zachowania dziedzictwa kulturowego, edukacja
 • działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, dostępie do edukacji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji
 • działalność na rzecz osób wymagających opieki, pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłych
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą

 

Przykłady działań podjętych przez Stowarzyszenie:

 • Impreza integracyjna pt.: „PRZEKRACZAMY GRANICE”, która odbyła się 19 września 2012r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. W imprezie brało udział 100 niepełnosprawnych beneficjentów z województwa łódzkiego: powiatu poddębickiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego oraz łęczyckiego.
 • W dniu 30 lipca 2013r. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „NASZ DOM” zorganizowało na terenie Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie warsztaty artystyczne pt. „CHCEMY UMIEĆ WIĘCEJ’. Tematem przewodnim warsztatów była technika decoupage. Beneficjentami projektu byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach.
 • 3 grudnia 2012r. Stowarzyszenie „NASZ DOM” zorganizowało dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie przedstawienie teatralne pt: „SMOK WAWELSKI” wystawione przez Studio Małych Form Teatralnych Art- Re z Krakowa
 • Jednodniowa wycieczka turystyczno- krajoznawcza do Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego oraz Botanicznego w Łodzi, która odbyła się 30 sierpnia 2013r.
 • Impreza andrzejkowa o charakterze integracyjnym pt. „CZARY MARY”, która odbyła się 30 listopada 2013r. na terenie Zespołu Szkół w Wartkowicach. W imprezie brali udział mieszkańcy DPS Gostków, DPS Przatówek oraz osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego. Łączna ilość uczestników projektu stanowiła 50 osób.
 • Impreza integracyjna pod tytułem „Taniec- łączy pokolenia”, która odbyła się w dniu 31 maja 2014r. Impreza odbyła się na terenie Zespołu Szkół w Wartkowicach i w całości została sfinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego. Z wielu przygotowanych atrakcji największym powodzeniem cieszył się pokaz tańca standardowego i latynoamerykańskiego. Zaproszeni goście mieli okazję skorzystać także z poczęstunku oraz brali udział w ciekawych konkursach. W imprezie wzięło udział 70 osób z województwa łódzkiego: powiatu poddębickiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego oraz łęczyckiego
 • Dwudniowa wycieczka turystyczno- krajoznawcza do Sandomierza w dniach 05-06.09.2014r. pod tytułem „NA TROPIE OJCA MATEUSZA”. Program wycieczki obejmował kompleksowe zwiedzanie najciekawszych zabytków i zakątków Sandomierza m.in. Bramy Opatowskiej, Zbrojowni Rycerskiej, Podziemnej Trasy Turystycznej, Bazyliki Katedralnej, Domu Długosza, Zamku Królewskiego itp. Dodatkową atrakcja dla uczestników projektu był rejs statkiem po Wiśle oraz pokaz Fire Show wykonany przez Teatr Tancerzy Ognia. Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne z województwa łódzkiego: powiatu poddębickiego oraz zduńskowolskiego.

 

FS

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie - galeria

 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
 
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x